Charts

 
Chart Visualization Type Datasource Creator Last Modified
table indicator5_19_data Ona 2 years ago
ភាគរយនៃមណ្ឌលថែទាំកុមារដែលអនុវត្តស្របតាមបទដ្ឋាន big_number_total cambodia_3_6_rci_standards_data Ona 2 years ago
ចំនួនមណ្ឌលថែទាំកុមារសរុប big_number_total cambodia_3_6_rci_standards_data Ona 2 years ago
ភាគរយនៃមណ្ឌលថែទាំកុមារដែលអនុវត្តស្របតាមបទដ្ឋាន big_number_total cambodia_3_6_rci_standards_data Ona 2 years ago
ចំនួនមណ្ឌលថែទាំកុមារសរុប big_number_total cambodia_3_6_rci_standards_data Ona 2 years ago
ភាគរយនៃមណ្ឌលថែទាំកុមារដែលអនុវត្តស្របតាមបទដ្ឋាន big_number_total cambodia_3_6_rci_standards_data Ona 2 years ago
ចំនួនកន្លែងថែទាំកុមារ big_number_total public.Brian Cheye-Domain 3 Data-vX_ipKSeX Ona 2 years ago
ចំនួនកន្លែងថែទាំកុមារដែលអនុវត្តស្របតាម​បទដ្ឋាន big_number_total public.Brian Cheye-Domain 3 Data-vX_ipKSeX Ona 2 years ago
ភាគរយនៃមណ្ឌលថែទាំកុមារដែលអនុវត្តស្របតាមបទដ្ឋាន big_number_total public.Brian Cheye-Domain 3 Data-vX_ipKSeX Ona 2 years ago
ចំនួនកុមារសរុប ដែលត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ big_number_total cambodia_3_5_children_0_17_data Ona 2 years ago
ភាគរយនៃការគ្របដណ្ដប់ទៅដល់កុមារី big_number_total cambodia_3_5_children_0_17_data Ona 2 years ago
ភាគរយនៃគ្រូបង្រៀន (កម្រិតបឋមសិក្សា) ដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលអំពីការអនុវត្តដាក់វិន័យបែបវិជ្ជមាន​ បែងចែកតាមរាជធានី ខេត្ត dist_bar public.Brian Cheye-Domain 3 Data-vX_ipKSeX Ona 2 years ago
ចំនួនគ្រូបង្រៀនទៅតាមរាជធានីខេត្ត dist_bar public.Brian Cheye-Domain 3 Data-vX_ipKSeX Ona 2 years ago
ការបែងចែងភាគរយនៃគ្រូបង្រៀនទៅតាមភេទ និងរាជធានី ខេត្ត dist_bar public.Brian Cheye-Domain 3 Data-vX_ipKSeX Ona 2 years ago
ចំនួនគ្រូបង្រៀន big_number_total public.Brian Cheye-Domain 3 Data-vX_ipKSeX Ona 2 years ago
ភាគរយនៃគ្រូបង្រៀន (កម្រិតបឋមសិក្សា) ដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលអំពីការអនុវត្តដាក់វិន័យបែបវិជ្ជមាន big_number_total cambodia_extracted_quantitative_data Ona 2 years ago
ចំនួនមណ្ឌលថែទាំកុមារសរុប big_number_total cambodia_3_6_rci_standards_data Ona 2 years ago
ភាគរយនៃអ្នកថែទាំ/អាណាព្យាបាលដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលក្រោម​កម្មវិធីចិញ្ចឹមកូន dist_bar public.Brian Cheye-Domain 3 Data-vX_ipKSeX Ona 2 years ago
ចំ​នួន​មនុស្ស​ដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលក្រោម​កម្មវិធីចិញ្ចឹមកូន big_number_total public.Brian Cheye-Domain 3 Data-vX_ipKSeX Ona 2 years ago
ចំ​នួន​មនុស្ស​ដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលក្រោម​កម្មវិធីចិញ្ចឹមកូន big_number_total public.Brian Cheye-Domain 3 Data-vX_ipKSeX Ona 2 years ago
ចំ​នួន​អ្នកថែទាំ/អាណាព្យាបាលដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលក្រោម​កម្មវិធីចិញ្ចឹមកូន dist_bar public.Brian Cheye-Domain 3 Data-vX_ipKSeX Ona 2 years ago
ភាគរយនៃអ្នកថែទាំ/អាណាព្យាបាលដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលក្រោម​កម្មវិធីចិញ្ចឹមកូន dist_bar public.Brian Cheye-Domain 3 Data-vX_ipKSeX Ona 2 years ago
ចំ​នួន​អ្នកថែទាំ/អាណាព្យាបាលដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលក្រោម​កម្មវិធីចិញ្ចឹមកូន dist_bar public.Brian Cheye-Domain 3 Data-vX_ipKSeX Ona 2 years ago
ចំនួន​កុមារី និងកុមារាអាយុ ០-១៧ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរបបពិការភាព (ក្រីក្រកម្រិត១ និងកម្រិត២) បែងចែកតាមរាជធានី ខេត្ត dist_bar public.Brian Cheye-Domain 3 Data-vX_ipKSeX Ona 2 years ago
ភាគរយនៃអ្នកថែទាំ/អាណាព្យាបាលដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលក្រោម​កម្មវិធីចិញ្ចឹមកូន dist_bar public.Brian Cheye-Domain 3 Data-vX_ipKSeX Ona 2 years ago
ចំ​នួន​អ្នកថែទាំ/អាណាព្យាបាលដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលក្រោម​កម្មវិធីចិញ្ចឹមកូន dist_bar public.Brian Cheye-Domain 3 Data-vX_ipKSeX Ona 2 years ago
ចំ​នួន​មនុស្ស​ដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលក្រោម​កម្មវិធីចិញ្ចឹមកូន big_number_total public.Brian Cheye-Domain 3 Data-vX_ipKSeX Ona 2 years ago
ចំនួន​កុមារ​សរុប big_number_total 4_1_indicator_summary Ona 2 years ago
ចំនួន​កុមារទៅតាមរាជធានីខេត្ត dist_bar domain_4_response_data Ona 2 years ago
ចំនួនកុមារសរុបដែលមានពិការភាព​យ៉ាងហោចណាស់មួយប្រភេទ big_number_total 4_1_indicator_summary Ona 2 years ago
ភេទ pie 4_1_indicator_summary Ona 2 years ago
ចំនួន​កុមារ​សរុប big_number_total 4_1_indicator_summary Ona 2 years ago
ចំនួន​កុមារទៅតាមរាជធានីខេត្ត dist_bar domain_4_response_data Ona 2 years ago
ចំនួនកុមារសរុបដែលមានពិការភាព​យ៉ាងហោចណាស់មួយប្រភេទ big_number_total 4_1_indicator_summary Ona 2 years ago
ភេទ pie 4_1_indicator_summary Ona 2 years ago
ចំនួន​កុមារទៅតាមក្រុមអាយុ dist_bar 4_1_indicator_summary Ona 2 years ago
ចំនួន​កុមារសរុប big_number_total 4_1_indicator_summary Ona 2 years ago
ចំនួន​កុមារទៅតាមរាជធានីខេត្ត dist_bar domain_4_response_data Ona 2 years ago
ភេទ pie 4_1_indicator_summary Ona 2 years ago
ចំនួន​កុមារទៅតាមក្រុមអាយុ dist_bar 4_1_indicator_summary Ona 2 years ago
ចំនួន​កុមារសរុប big_number_total 4_1_indicator_summary Ona 2 years ago
ភេទ pie 4_1_indicator_summary Ona 2 years ago
ចំនួន​កុមារសរុប big_number_total 4_1_indicator_summary Ona 2 years ago
ចំនួន​កុមារសរុប big_number_total 4_1_indicator_summary Ona 2 years ago
ភេទ pie 4_1_indicator_summary Ona 2 years ago
ចំនួន​កុមារសរុប big_number_total 4_1_indicator_summary Ona 2 years ago
ចំនួន​កុមារទៅតាមក្រុមអាយុ dist_bar 4_1_indicator_summary Ona 2 years ago
ចំនួន​កុមារទៅតាមរាជធានីខេត្ត dist_bar domain_4_response_data Ona 2 years ago
ចំនួន​កុមារសរុប big_number_total 4_1_indicator_summary Ona 2 years ago
ចំនួន​កុមារទៅតាមរាជធានីខេត្ត dist_bar domain_4_response_data Ona 2 years ago
Record Count: 965